decoration

Jak egzekwować roszczenia wynikające z wyroków piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN ?

W dzisiejszym wpisie chciałbym podjąć temat egzekucji świadczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem piłkarskiego sądu polubownego PZPN, a więc omówić dalsze kroki jakie strona może podjąć, gdy dłużnik nie realizuje dobrowolnie świadczenia pieniężnego. Jakkolwiek skoncentruje się na egzekucji wyroków sądu polubownego PZPN, to uwagi odnoszące się do procedury uzyskiwania klauzuli wykonalności i wszczynania postępowania egzekucyjnego mają charakter uniwersalny i dotyczą wyroków sądów polubownych w ogólności – nie tylko sportowych.

 

W sytuacji gdy pomimo uprawomocnienia się wyroku sądu polubownego, w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy należności pieniężnej z niego wynikającej, istnieje kilka możliwości aby skłonić dłużnika do zmiany takiego stanu rzeczy. Jeżeli chcemy skierować sprawę do komornika sądowego, aby ten korzystając z przysługujących mu ustawowo uprawnień wyegzekwował roszczenie, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać klauzulę wykonalności dla przedmiotowego orzeczenia (lub innego rozstrzygnięcia np. ugody).

 

W odróżnieniu od samego orzeczenia rozstrzygającego w sprawie, które wydaje sąd polubowny, klauzulę wykonalności może nadać wyłącznie sąd powszechny. W celu uzyskania klauzuli wykonalności dla orzeczenia lub ugody, należy przesłać wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli, oryginał wyroku/ugody (lub poświadczony odpis) oraz oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) zapisu na sąd polubowny. Sądem właściwym będzie sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny w Warszawie 1)art. 12131 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do prowadzenia egzekucji, a więc skierowania sprawy do komornika sądowego.

 

W przypadku orzeczeń zapadłych przed Piłkarskim Sądem Polubownym, wierzyciel ma również inne narzędzia zwiększające jego szansę na dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika, gdzie przez dobrowolne rozumiem spełnienie świadczenia przez dłużnika bez pośrednictwa komornika. Wymienione poniżej metody nie muszą stanowić alternatywy dla postępowania egzekucyjnego, gdyż działania te mogą być procedowane niezależnie od toczącej się egzekucji.

 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż zgodnie z art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, niewykonanie orzeczeń Piłkarskiego Sądu Polubownego w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia stanowi podstawę do pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymierzenia mu kary. Wysokość kary zależy od tego czy dłużnik jest klubem piłkarskim czy też osobą fizyczną (zawodnik, trener, działacz piłkarski etc.) Osobom fizycznym grożą kary dyskwalifikacji czasowej lub wykluczenia z PZPN, klubom natomiast: kara pieniężna do 100.000 zł, zakaz dokonywania transferów do klubu, przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z PZPN. Aby wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec niesumiennego dłużnika wystarczy poinformować organ dyscyplinarny, o treści wydanego wyroku lub treści zawartej ugody oraz oświadczyć, iż należność z niego wynikająca nie została uregulowana. Dalsze czynności w sprawie będzie podejmował już właściwy organ dyscyplinarny związku.

 

Wykonanie orzeczeń piłkarskiego sądu polubownego znajduje się również w orbicie zainteresowania Komisji Licencyjnej. Zarówno podręcznik Licencyjny dla klubów ekstraklasy jak również Podręcznik licencyjny dla klubów 1 ligi, stawiają klubom piłkarskim wymóg uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków piłkarskiego sądu polubownego. Niedopełnienie tego wymogu, skutkować może odmową przyznania licencji na następny sezon. Warto więc wiedzieć, iż jeżeli naszym dłużnikiem jest klub piłkarski występujący w ekstraklasie lub 1 lidze, zapłata przysługującej nam należności stanowi warunek otrzymania licencji przez ten klub. Podobnie jak w przypadku wszczynania postępowania dyscyplinarnego, działaniem które należy podjąć jest przesłanie stosownej informacji, z tymże w tym przypadku adresatem zawiadomienia będzie Komisji Ligi.

 

W przypadku dłużników będących przedsiębiorcami, można również podjąć czynności przewidziane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze (przykładowo wniosek o stwierdzenie upadłości).

 

Wyrok piłkarskiego sądu polubownego może więc być egzekwowany na drodze  postępowania egzekucyjnego, na takich samych zasadach jak wyroki sądów powszechnych, a dodatkowo przepisy związku piłkarskiego zawierają regulację, które winny „motywować” dłużnika do realizacji świadczenia.

 

Fot: Foter.com

 


  1. art. 12131 § 1 kodeksu postępowania cywilnego