decoration

Ekwiwalent za wyszkolenie w sportach jeździeckich .

ekwiwalent-za-wyszkolenie-w-sportach-jezdzieckich decoration

Na blogu pisałem już o ekwiwalencie za wyszkolenie w piłce nożnej (tutaj). Ekwiwalent za wyszkolenie jest jednak konstrukcją dość powszechnie stosowaną w przepisach związków sportowych, stąd też odnośne regulacje możemy znaleźć w wielu innych dyscyplinach. Dzisiaj przyjrzymy się regulacjom wprowadzonym przez Polski Związek Jeździecki.

 

Aktem prawnym regulującym kwestie ekwiwalentu za wyszkolenie w jeździectwie jest Regulamin zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego wraz z załącznikiem nr 1. Wyjaśniając być może enigmatyczne pojęcie “ekwiwalentu za wyszkolenie”, można stwierdzić, że ekwiwalent jest to zryczałtowana opłata należna klubowi szkolącemu zawodnika, mająca na celu rekompensatę kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem.

 

Powołane przepisy formułują generalną zasadę, iż zawodnik zmieniający barwy klubowe 1)zgodnie z regulaminem zmianę barw klubowych stanowi również zaprzestanie reprezentowania barw dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony zobowiązany jest do zapłaty na rzecz klubu odstępującego ekwiwalentu za wyszkolenie, którego wysokość określa następująca tabela:

 

 

 

Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest więc, od ilości sezonów spędzonych w klubie oraz zdobytych uprawnień sportowych/klas w czasie reprezentowania klubu.

 

Przykładowo więc zawodnik, który nie uzyskał uprawnień sportowych, ale reprezentował klub przez 5 lat zobowiązany jest, w przypadku zmiany barw klubowych, do zapłaty kwoty 7.000 zł.

 

Sankcją dla zawodników, którzy nie dopełnili obowiązków związanych ze zmianą barw klubowych, w tym nie dokonali zapłaty ekwiwalentu, jest roczna karencja polegająca na zakazie startów w zawodach, 2)na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich oraz zakaz reprezentowania barw narodowych nakładana na zawodnika na wniosek klubu złożony w terminie 14 dniu od:

 

a) zaprzestania przez zawodnika reprezentowania dotychczasowych barw klubowych – w wypadku zawodnika reprezentującego klub na podstawie stosunku stowarzyszeniowego,
b) upływu określonego w umowie terminu rozliczenia się z klubem – w wypadku zawodnika reprezentującego klub na podstawie umowy o reprezentowanie barw klubowych.

 

Warto jednak pamiętać, iż powołany regulamin zawiera znaczną liczbę wyjątków, które bezpośrednio lub pośrednio zwalniają z obowiązku zapłaty ekwiwalentu. Poniżej przedstawiam zestawienie przypadków, gdy zawodnik nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu w ogóle lub nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu w wysokości określonej w załączniku do regulaminu:

  1. zawodnik reprezentuje klub na podstawie stosunku stowarzyszeniowego, jednak warunki współpracy, o których mowa w § 6 3)§ 6 Umowa o reprezentowanie barw klubowych powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i określać w szczególności:1) strony umowy, 2) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub, 3) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika w rywalizacji sportowej jako reprezentanta klubu, 4) okres, na jaki umowa została zawarta, 5) sposób rozwiązania umowy, 6) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem a zawodnikiem w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego klubowi za szkolenie zawodnika. nie zostały określone w formie pisemnej nie zostały określone w formie pisemnej. Regulamin nie ma więc zastosowania w sytuacji gdy stron nie łączy umowa, a akceptacja statutu klubu i innych warunków współpracy nie została dokonana w formie pisemnej.
  2. Zawodnik reprezentuje klub na podstawie umowy, a umowa ta zawiera postanowienia dotyczące kwestii ekwiwalentu. Regulamin ma bowiem zastosowanie wyłącznie do zawodników reprezentujących klub na podstawie umowy o reprezentowanie barw klubowych, w zakresie w tych umowach nieuregulowanych. Jeżeli więc strony ustalą kwestię ekwiwalentu odmiennie, np. rezygnując z tych świadczeń, to zawodnika i klub wiąże umowa, a nie regulamin.
  3. Zawodnik został zwolniony przez klub z zapłaty ekwiwalentu dobrowolnie.
  4. Zawodnik został zwolniony przez klub z obowiązku zapłaty ekwiwalentu na podstawie przepisów. Zgodnie z regulaminem jeżeli zawodnik samodzielnie ponosił koszty szkolenia i startu w zawodach lub jeżeli koszty te były ponoszone przez klub z dotacji lub celowych wpłat sponsorskich klub zobowiązany jest (obligatoryjnie) zwolnić zawodnika z obowiązku zapłaty ekwiwalentu.
  5. Klub zawodnika ulega likwidacji lub skreśleniu z rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

Analizując wyżej powołane wyłączenia, wydaje się, iż sytuacje, w których stosowane będą przepisy regulaminu zmiany barw klubowych mogą stanowić wyjątek od reguły, jaką będzie indywidualne uzgadnianie warunków opuszczenia klubu.

 

Fot.: keith ellwood via Foter.com / CC BY

 


  1. zgodnie z regulaminem zmianę barw klubowych stanowi również zaprzestanie reprezentowania barw dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony
  2. na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich oraz zakaz reprezentowania barw narodowych
  3. § 6 Umowa o reprezentowanie barw klubowych powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i określać w szczególności:1) strony umowy, 2) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub, 3) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika w rywalizacji sportowej jako reprezentanta klubu, 4) okres, na jaki umowa została zawarta, 5) sposób rozwiązania umowy, 6) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem a zawodnikiem w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego klubowi za szkolenie zawodnika. nie zostały określone w formie pisemnej