decoration

Zmiany w przepisach dotyczących pośredników transakcyjnych .

W 2015 roku Polski Związek Piłki Nożnej zmienił przepisy dotyczące menedżerów ds. piłkarzy, zastępując system licencji procedurą rejestracji, o czym szczegółowo przeczytacie tutaj, tutajtu. Po dwóch latach związek zdecydował się na pewne korekty i zmiany w uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. O zmianach wprowadzonych uchwałą z 30 sierpnia 2017 r. przeczytacie w niniejszym krótkim wpisie.

 

Zmian nie jest dużo, ale część z nich ma istotny wpływ na prawa i obowiązki osób zawodowo zajmujących doradztwem na rynku piłkarskim.

Modyfikacji poddano treść art. 4 ust. 7. Na gruncie znowelizowanych przepisów:

„Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN.”

 

Oznacza to, iż umowę z zawodnikiem lub klubem należy wprowadzić do systemu rejestracyjnego oraz przesłać jej egzemplarz pocztą w terminie 3 dni od daty zawarcia, nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej. Dotychczas przesłanie oryginału było obowiązkiem pośrednika, aczkolwiek jego niedochowanie nie wiązało się z rygorem bezskuteczności względem związku 1)skuteczność była uzależniona od zgłoszenia w systemie rejestracyjnym.

 

Następną zmianą, jest wykreślenie ustępu 5 pkt 6 uchwały o pośrednikach, który brzmiał:

„Pośrednik będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie może zawrzeć Umowy pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim.”

 

W mojej ocenie zmiana jest jak najbardziej słuszna. Przypuszczam, iż pierwotnym zamierzeniem wykreślonego przepisu była ochrona zawodnika, tzn. aby małoletni piłkarz otoczony był indywidualną opieką pośrednika, znanego z imienia i nazwiska. Widocznie PZPN doszedł jednak do słusznego wniosku, że to nie forma organizacyjna pośrednika jest zagrożeniem dla ewentualnych interesów młodego zawodnika. Co więcej, istnieć mogą przecież rozbudowane agencje piłkarskie, prowadzone w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, w której zatrudnionych jest wielu pracowników, a zawodnik nie ma styczności z agentem wskazanym w umowie. Dodać należy również, iż zakaz był obchodzony poprzez dwukrotną rejestrację pośrednika jako spółki i osoby fizycznej.

 

Ostatnia zmiana dotyczy zakresu danych finansowych, jakie będzie publikował PZPN w związku z działalnością pośredników. Według dotychczasowych przepisów związek miał do 31 marca danego roku publikować:

  1. listę wszystkich pośredników transakcyjnych zarejestrowanych w związku z czynnościami objętymi treścią uchwały,

  2. umowy pośrednictwa oraz transakcje, w których pośrednicy brali udział,

  3. łączną wysokość wynagrodzeń i należności jaką wszyscy zawodnicy wypłacili danemu pośrednikowi,

  4. łączną wysokość wynagrodzeń i należności wypłaconą przez dany klub danemu pośrednikowi.

 

W praktyce PZPN publikował tylko dane z pkt 1). Być może w związku uznano, że dotychczasowe przepisy były zbyt restrykcyjne albo też napotkano trudności wewnętrzne z wypełnieniem ustanowionych przez siebie wymogów. Po zmianie, związek będzie publikował jedynie te dane, które publikować musi, zgodnie z wytycznymi FIFA, tj.:

  1. listę wszystkich pośredników transakcyjnych zarejestrowanych w związku z czynnościami objętymi treścią uchwały,

  2. łączną wysokość wynagrodzeń i należności wypłaconych przez wszystkich zawodników wszystkim pośrednikom,

  3. łączną wysokość wszystkich wynagrodzeń i należności wypłaconych przez dany klub wszystkim pośrednikom.

 

Przepisy wprowadzają więc pewną anonimizację danych w stosunku do pierwotnie przyjętych rozwiązań. Dane finansowe będą miały charakter zbiorczy, a nie indywidualny jak w dotychczasowych założeniach. Podejrzewam również, iż publikowane dane w zakresie wynagrodzeń będą obejmowały kwoty należne na podstawie zgłoszonych umów, a nie faktycznie zapłacone, ponieważ PZPN ma ograniczone możliwości weryfikacji czy należność wynikająca z konkretnej umowy została uiszczona.

 

Fot.Sebastian Vital on Foter.com / CC BY

 


  1. skuteczność była uzależniona od zgłoszenia w systemie rejestracyjnym