decoration

FIFA zmienia przepisy .

Do najbardziej istotnych regulacji FIFA dotyczących rynku transferowego oraz praw i obowiązków piłkarzy oraz klubów należy z pewnością, przywoływany już wielokrotnie na blogu, Regulamin FIFA w sprawie statusu i transferu zawodników (Regulation on the status and transfer of the Players). Przepisy te w części wiążą kluby i zawodników bezpośrednio, jak również wprowadzają minimalne standardy, które muszą zostać zaadaptowane w przepisach krajowych federacji. Od 1 czerwca 2018 r., istotnie zmienią się niektóre z postanowień regulaminu.

ARTYKUŁ 14

Pierwsza ze zmian, dotyczy art. 14 Regulaminu i znanych nam z „krajowego podwórka” sytuacji, w których jedna ze stron kontraktu piłkarskiego swoim działaniem zmierza do wymuszenia na drugiej stronie zmiany warunków umowy lub jej rozwiązania 1)przykładowo sprawa dotycząca Sebinu Plaku. W takich przypadkach, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, strona poszkodowana będzie uprawniona do jednostronnego rozwiązania umowy ze stroną dopuszczającą się wskazanych naruszeń. Nie oznacza to oczywiście, iż dotychczas nie istniała taka możliwość, Trybunał Arbitrażowy i organy FIFA często rozstrzygały w takich sprawach na korzyść poszkodowanego, teraz jednak istniał będzie wyraźny przepis mogący być podstawą wypowiedzenia, skargi lub roszczenia.

ARTYKUŁ 14 BIS

Organy FIFA zdecydowały również o wprowadzeniu nowego przepisu, zawierającego mechanizm znany z krajowych przepisów PZPN. Nowy art. 14 bis przewiduje, że w przypadku gdy klub dopuszcza się zaległości w zapłacie wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch miesięcy, zawodnik może pisemnie wezwać klub do zapłaty, wyznaczając dodatkowy, minimum 15 – dniowy termin, po upływie którego uprawiony jest do jednostronnego rozwiązania umowy. Mechanizm ten funkcjonuje już w przepisach PZPN, z tą różnicą, iż minimalny termin jaki musi być wyznaczony klubowi w Polsce to 14 dni. Przepisy FIFA znajdują zastosowanie również względem innych zobowiązań pieniężnych należnych zawodnikowi, jeżeli wysokość zaległości odpowiada wysokości dwumiesięcznej pensji. Odstępstwa od opisanej wyżej reguły mogą zostać wprowadzone wyłącznie na podstawie układów zbiorowych pracy.

ARTYKUŁ 17

Zmianie uległ również art. 17 Regulaminu. Doprecyzowano zasady ustalania wysokości odszkodowania należnego zawodnikom, w przypadku uzasadnionego rozwiązania kontraktu (z winy klubu). Ta regulacja również wygląda znajomo, trudno w niej bowiem nie odnaleźć podobieństw do regulacji krajowych. I tak zawodnik, który rozwiązał kontrakt z dotychczasowym klubem i nie podpisał umowy z nową drużyną, uprawniony jest do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres pomiędzy datą rozwiązania umowy a datą wygaśnięcia kontraktu wskazaną w umowie. Zawodnik, który podpisał umowę z nowym klubem może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dnia rozwiązania umowy do daty wygaśnięcia kontraktu wskazanej w rozwiązanej umowie, pomniejszonego o wynagrodzenie otrzymane w nowym klubie w odnośnym okresie. W przypadkach rozwiązania umowy z powodu zaległości pieniężnych, zawodnikowi należy się dodatkowe odszkodowanie w wysokości trzech, a w wyjątkowych przypadkach sześciu miesięcznych pensji. W każdym przypadku łączne odszkodowanie nie może jednak przekroczyć wynagrodzenia jakie zostałoby zapłacone, gdyby kontrakt nie został przedwcześnie rozwiązany.

ARTYKUŁ 18

Kolejną wprowadzoną zmianą, jest zakaz zawierania przez kluby porozumień w zakresie odroczenia terminu płatności wymagalnych wierzytelności należnych zawodnikom 2)prolongata, z ang. „grace period”. Odstępstwo od tej zasady może zostać wprowadzone wyłącznie na mocy układów zbiorowych pracy.

ARTYKUŁ 24 BIS

Ostatnią zmianą jest wprowadzenie nowego przepisu – art. 24 bis., który pozwala Izbie ds. Rozwiązywania Sporów, jej arbitrom, Komitetowi ds. Statusu Zawodników, na ustalanie sankcji za niewykonywanie zobowiązań pieniężnych wynikających z decyzji w/w organów. Dotychczas było tak, że jeżeli strona nie wykonywała prawomocnych decyzji, strona uprawniona do otrzymania środków, zmuszona była do wszczynania postępowania dyscyplinarnego w przedmiocie nałożenia kary na zobowiązanego. Po zmianie przepisów organ będzie decydował od razu o konsekwencjach niewykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z decyzji. Konsekwencje te to dyskwalifikacja do 6 miesięcy – dla zawodnika albo zakaz rejestrowania nowych zawodników przez okres do trzech okresów transferowych – dla klubów. Termin realizacji zobowiązań pieniężnych został ustalony na 45 dni od daty otrzymania danych dotyczących rachunku bankowego uprawnionego.

PODSUMOWANIE

Zważywszy, iż duża część zmian zaproponowanych przez FIFA została wprowadzona już wcześniej do przepisów PZPN, najbardziej istotną z punktu widzenia polskich klubów i zawodników występujących w Polsce, wydaje się ostatnia z wymienionych, a więc zmiana ułatwiająca i przyśpieszająca „egzekucję” roszczeń wynikających z decyzji organów FIFA. Mając na uwadze, iż przepisy były przygotowane przez FIFA w porozumieniu z organizacją FIFPRO 3)więcej o samej organizacji TUTAJ reprezentującą interesy piłkarzy, oczywistym jest, iż są one korzystne dla zawodników i mają na celu stworzenie narzędzi służących rozwiązaniu realnych problemów rynku piłkarskiego.

 

Fot. dantaylr on Foter.com / CC BY

 


  1. przykładowo sprawa dotycząca Sebinu Plaku
  2. prolongata, z ang. „grace period”
  3. więcej o samej organizacji TUTAJ