decoration

FIFA wprowadza licencje dla Agentów .

fifa-wprowadza-licencje-dla-agentow decoration

Po niespełna 8 latach funkcjonowania dotychczasowych przepisów, FIFA powraca do pomysłu licencjonowania agentów piłkarskich i większej kontroli rynku pośredników m. in. poprzez wprowadzenie maksymalnych prowizji transakcyjnych. O tym jak nowy system ma działać i kogo dotyczy przeczytacie w dzisiejszym wpisie.

 

Kogo dotyczą nowe przepisy?

 

Na wstępie należy podkreślić, że nowe przepisy będą dotyczyć transakcji with international dimension czyli związanych z transferami międzynarodowymi albo z innych powodów mających międzynarodowy charakter. Oznacza to, że wprowadzone przez FIFA regulacje nie wiążą pośredników działających wyłącznie na rynku krajowym. Jest jednak „ale”, FIFA nakazuje krajowym federacjom uwzględnić większość regulacji w swoich wewnętrznych przepisach. Mają na to czas do końca września tego roku.

 

Od kiedy?

 

Nowe przepisy będą obowiązywać od października tego roku, z tymże przepisy regulujące uzyskiwanie licencji obowiązują już od 9 stycznia 2023. Umowy zawarte przed zatwierdzeniem nowych przepisów (16 grudnia 2022 r.) pozostają w mocy, umowy zawarte po tej dacie powinny zostać dostosowane do nowych przepisów najpóźniej do 1 października 2023 r.

 

Kto będzie mógł zostać agentem?

 

Jak już zaznaczyłem na wstępie, FIFA wraca do systemu licencjonowania agentów. Pośrednikiem transakcyjnym będzie mogła zostać więc osoba, która uzyska pozytywny wynik z egzaminu, uiści opłatę roczną i spełni następujące wymagania:

  • Złoży prawdziwe oświadczenia we wniosku aplikacyjnym;
  • Nie jest karana za przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną, narkotykami, handlem ludźmi, korupcją, przekupstwem, praniem brudnych pieniędzy, uchylaniem się od opodatkowania, oszustwem, ustawianiem meczów, sprzeniewierzeniem funduszy, przywłaszczeniem, naruszeniem obowiązków powierniczych, fałszerstwem, nadużyciami prawnymi, wykorzystywaniem seksualnym, przemocą, przestępstwa nękania, wykorzystywania dzieci lub bezbronnych, handel ludźmi,
  • Nie był zawieszony przez organizatorów lub organy zarządzające w sporcie na okres dłuższy niż dwa lata jak również nie został zdyskwalifikowany lub wykreślony za zachowanie sprzeczne z etyką lub profesjonalnym postępowaniem,
  • Nie jest przedstawicielem FIFA, UEFA etc., krajowych związków piłkarskich, organu reprezentującego interesy klubów lub lig, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest zasiadanie w organach reprezentujących agentów piłkarskich,
  • Nie posiada udziałów w klubie, akademii czy lidze,
  • W okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie licencji nie był uznanym za osobę działająca bez wymaganej licencji,
  • W ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku (ani później) nie ogłosił upadłości, ani nie był dyrektorem, osobą zarządzającą w przedsiębiorstwie, które ogłosiło upadłość lub zostało zlikwidowane ,
  • W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (i później) nie był powiązany z podmiotami zajmującymi się zakładami sportowymi.

 

Jak będzie można zostać agentem ?

 

Osoba spełniająca opisane wyżej wymagania, po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej będzie mogła przystąpić do testu, przeprowadzanego w siedzibach krajowych związków piłki nożnej, który będzie weryfikował znajomość przepisów FIFA. Licencję może otrzymać tylko osoba fizyczna, nie wyklucza to jednak funkcjonowania w formie spółki. Pośrednicy, którzy uzyskają licencję będą musieli się doszkalać (punkty CPD), pod rygorem zawieszenia licencji.

Co z osobami, które są obecnie zarejestrowane jako pośrednicy transakcyjni?

 

Takie osoby nie są zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, jednak agenci, którzy uzyskali licencję na podstawie przepisów wprowadzonych w 2008 r. lub wcześniej, a także byli zarejestrowani jako pośrednicy transakcyjni nieprzerwanie od 1 kwietnia 2015 r. do dnia przyjęcia nowych przepisów nie muszą przystępować do egzaminu. Chodzi więc o osoby, które zostały pośrednikami zdając wcześniej egzamin oraz pozostawały aktywne zawodowo we wskazanym wyżej okresie.

 

Jakie wymagania będą musiały spełniać nowe umowy?

 

Umowy jak dotychczas będą musiały być zawierane w formie pisemnej, przy czym umowy zawierane z zawodnikami (lub trenerami) nie mogą być zawierane na okres dłuższy niż dwa lata. Ograniczenie to dotyczy również wszelkich klauzul przewidujących warunkowe lub automatyczne przedłużenie umowy. Takie postanowienia będą nieważne. Umowy muszą określać okres obowiązywania umowy, wysokość prowizji oraz obowiązki pośrednika. Zasadą będzie, że pośrednik będzie mógł reprezentować wyłącznie jedną stronę transakcji. Wyjątek stanowi możliwość świadczenia usług zarówno dla zawodnika (trenera) jak i klubu pozyskującego. Podobnie jak dotychczas w umowach transferowych i kontraktach piłkarskich agent powinien być wymieniony z imienia i nazwiska, jeżeli pośredniczył w transakcji. Istotną zmianą jest, iż zawodnik (trener) pozostaje uprawniony do samodzielnej reprezentacji w kontaktach z klubem, a umowa z pośrednikiem nie może zawodnika w tym ograniczać np. poprzez wprowadzanie kar umownych (co było dosyć powszechną praktyką). Zawarcie umowy powinno być poprzedzone konsultacją zawodnika (lub trenera) z prawnikiem lub pisemnym oświadczeniem, że z takiej konsultacji rezygnuje.

 

Przepisy wprowadzają również zakaz kontaktowania się z potencjalnym klientem wcześniej niż na dwa miesiące przed wygaśnięciem jego aktualnej umowy (na wyłączność) z pośrednikiem.

Umowy z zawodnikami małoletnimi będą mogły być zawierane nie wcześniej niż na pół roku przed osiągnięciem przez zawodnika wieku, w którym może zawrzeć swój profesjonalny kontrakt. Niemniej agenci będą mogli być wynagradzani, w sytuacjach gdy zawodnik niepełnoletni podpisuje profesjonalny kontrakt.

 

Ile wyniosą prowizje?

 

Bez wątpienia najważniejszą zmianą wynikającą z nowych przepisów jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wysokości prowizji.

 

Zasadą będzie, że prowizję płaci klient pośrednika, a więc piłkarz lub trener jeżeli pośrednik nie reprezentuje w transakcji klubu. Reguła ta doznaje jednego wyjątku, a mianowicie w przypadku gdy kontrakt (piłkarski lub trenerski) przewiduje wynagrodzenie (zawodnika lub trenera) niższe niż 200 000 dolarów rocznie (bez bonusów) wtedy klub pozyskujący oraz zawodnik (lub trener) mogą uzgodnić, ze wynagrodzenie pośrednika będzie wypłacane przez klub.

Agent będzie mógł reprezentować tylko jedną stronę transakcji, a wyjątkowo klienta indywidualnego (trener/zawodnik) oraz klub pozyskujący.

 

Wynagrodzenie pośrednika będzie liczone jako procent wynagrodzenia zawodnika lub trenera, a w przypadku reprezentowania klubu odstępującego jako procent sumy transferowej (maksymalnie 10 %). Prowizja liczona od wynagrodzenia nie powinna przekraczać 5 % – w przypadku rocznego wynagrodzenia poniżej 200 000 dolarów 3 % – w przypadku wynagrodzenia rocznego równego lub wyższego od 200 000 dolarów (od części powyżej 200 000 dolarów). Reprezentując dwie strony transakcji pośrednik może zażądać odpowiednio 10 i 6 procent.

 

Prowizje mają być wypłacane kwartalnie, proporcjonalnie do wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez zawodnika lub trenera.

Przestrzeganie określonych limitów mają zapewnić: realizacja wypłat za pośrednictwem FIFA (clearing house) jak również wprowadzenie domniemania, że wszelkie usługi jakie pośrednik świadczył na rzecz klienta w okresie 24 miesięcy poprzedzających zawarcie kontraktu (dokonanie transferu) były świadczone w ramach umowy pośrednictwa.

 

Jaki będzie efekt nowych regulacji?

 

W mojej ocenie wszystko zależy od tego, czy FIFA i krajowe związki będą w stanie rygorystycznie egzekwować przepisy w zakresie maksymalnej wysokości prowizji. Pamiętajmy, iż wprowadzenie licencji jest powrotem do regulacji obowiązujących przed 2015 i „uwolnieniem” zawodu. FIFA już raz próbowała bezskutecznie jak się wydaje „okiełznać” rynek. Jeżeli jednak nowe regulacje okażą się skuteczne, bariera wejścia na rynek będzie większa, a sama profesja może stać się mniej atrakcyjna dla potencjalnych chętnych.

 

Image by rawpixel.com on Freepik